اگر برهنگی مدروز میشد مسلماً مردها از دیدن بدن برهنه ی یک زن دچار تحریک نمیشدند و زنان مجبور میشدند همانطور که در برخی قبایل مرسوم است برای آن که طنازتر و دلرباتر بنمایند خود را بپوشانند و از دیدگاه مردان مستور بمانند.

( زناشویی و اخلاق - برتراند راسل - ترجمه ی مهدی افشار - صفحه 134 )