بخایم واقع بین باشیم مرتب بودن و منظم کردن هیچ تغییر قابل توجهی رو تو زندگی ایجاد نمیکنه.
فقط باعث میشه آدما راحت تر بتونین این گهی ک دارن میخورن رو بخورن ...
یا به عبارتی تلاش انسان ها برای رسیدن ب نظم و تغییر در محیط در انسان ها حس خوبی ب وجود میاره. هرچند فرق خاصی پیدا نکرده محیط ولی به هرحال اون آدم چون خودش ی حرکتی نموده و اینا احساس رضایت می نماید.

خودم.