سایت افسانه ها

زمان: 23 مهر

لینک


به نام او
درود


1 ...
2...
3...
4...
5...
6...
7...
8...
9...
10........
..............
.......................
- :rant:
- :ygrin:
- احمق! نیشت رو ببند؛ آهنگه رو بزن! :ymad:
- :ygrin: باشه ... حرص نخور ... حرص بخوری بیشتر خنده م میگیره ... باشه رفتم ... :
[color=FFFF00]
[b]دی دی دی ... دی دی دی![/b][/color]

نینا در حالی که یه ترومپت گرفته دستش و زارت داره فضا رو :دی بارون میکنه رو به دوربین میکنه و همراه با آهنگ شروع به خوندن میکنه :

- روزی گذشت مدیر گروه ها بر دهکده ای
فریاد شوق از همه ی تافیک ها و اینا خاست
پرسید زان میانه یکی مید میدی عبوس
کاین برقناک چیست که در دهن مدیرگروهاس؟
هریک جواب داد چه دانیم ما که چیست
دانیم آنقدر که دندان هایی پر صفاست
نزدیک رفت نینای گوژپشت و گفت
این لبخندی عمیق و ریشخندی گران بهاست
آن ادی که بوق زند و داد رهزن است
این ادی که :دی بزند بر سرش خداست!
بر خنده ی دو نقطه و دی تو نظاره کن
تا بنگری که علت این شبکه از کجاست
[color=FFFF33]
[b]پیام های بازرگانی :
[/b][/color]
یک واحد آپارتمان با در و دیوار
یک دستگاه خودرو با بوق و فرمون
چند عدد تافیک با رول و سوژه
تعدادی دست بند و قفل با کلید
دوسه تا سیلی با پشت دست :ygrin:
یک عدد مردانگی با { ... }
و یک عدد اهورا با خودش تنها

...
هزاران جوایز دیگر با چیزهای دیگر
در زندان تاریانا ... فقط همین امروز فرصت دارید!

[color=FFFF00]
[b]نیازمندی های :دی[/b]
[/color]
- به یک عدد گرگ بی کله نیازمندیم. گرگ فوق الذکر باید مثه خر بیفته دنبال من و هرجا رفتم دنبالم کنه و کلن هیچ وقت هم نتونه منو بگیره! :tongue: {میــــــــد میـــــــــد}

- به یک عدد شوهر نیازمندیم. جهیزیه و همه چی هم جوره ... :hajie: { تینوویل }

- نیازمند به یک عدد سرپناه هستیم. ما از زن و بچه عاصی شدیم از شهر و دیار زدیم بیرون ... تو بیابونیم ... کسی نی؟ "-: { نوتریکا }

- به یک عدد قیچی نیاز فوری دارم ... :hsanta: لطفا شتاب کنید! { آلبوس دامبلدور }

-به چند عدد خبرنگار، فیلم ساز و آبدارچی و تعداد بسیار زیادی منشی :ygrin: نیازمندم! همگی باید قابلیت فحش شنیدن و :دی تحویل دادن را دارا باشند. { ادی :دی! }

- به چند عدد بوق برای نصب در چهار راه دهکده نیاز داریم! :yparty: { پلیس دهکده }

- به یک یا تعدادی چاقوی با کیفیت نیاز داریم که بیاد منو خرد کنه و بذاره تو سالاد. { هویج دهکده! }

[b]
به زندگی :دی بزنیم!
[/b]

- نیشت رو ببند!

در پناه :دی
بدرود